Obvestilo o videonadzoru

Obvestilo zunanjim osebam in delavcem družbe Mako d.o.o. po tretjem odstavku 76. Člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) glede izvajanja videonadzora na območju, prostorih in objektu podjetja Mako d.o.o., lokacija Casinó Fortuna.

1. IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV :

Mako d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica, tel: +386 (0)5 338 36 89, e-pošta: info@casino-fortuna.si.

2. NAMEN IZVAJANJA VIDEONADZORA:

Namen izvajanja videonadzora: videonadzor se izvaja zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih družbe Mako d.o.o., skladno z določbo 1. odstavka 77. in 1. odstavka 78. člena ZVOP-2 ter določbo 1c. točke 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – GDPR;

3. INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA

 • v zvezi z videoposnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave,
 • videoposnetkov se ne prenaša v tretje države,
 • v okviru videonadzora upravljavec ne snema zvoka,
 • dostop do žive slike imajo pooblaščene osebe upravljavca,
 • videoposnetki se hranijo največ 7  dni.
 • pravna podlaga za izvajanje videonadzora, vključno s spremljanjem žive slike, je zakoniti interes upravljavca zaradi zagotovitve varnosti ljudi in premoženja, nadzorovanja poslovnega procesa ter zaradi zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa.

 Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče vaše osebne podatke:

 1. posnetek posameznika (slika),
 2. kraj posnetka,
 3. datum posnetka,
 4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju.

Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e pošta: info@casino-fortuna.si.

Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov: ni

4. PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Mako d.o.o. pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik svojo zahtevo po seznanitvi odda na info@casino-fortuna.si ali na naslov Mako d.o.o., Bevkov trg 6 , 5000 Nova Gorica. Izpolnitev upravičene zahteve Mako d.o.o. izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca. Mako d.o.o. o takem podaljšanju in razlogih zanj obvesti posameznika.

4.a) Pravica dostopa do podatkov: posameznika na njegovo zahtevo seznanimo, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki in kadar to drži, posredujemo naslednje informacije:

 • vrste osebnih podatkov;
 • kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • roki hrambe;
 • na podlagi zahteve Mako d.o.o. izdela kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo in jih posreduje posamezniku.

4.b) Pravica do izbrisa podatkov (t. i. pravica do pozabe): Posameznik lahko zahteva, da se njegovi osebni podatki izbrišejo v naslednjih primerih:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev (če je to bilo potrebno pridobiti) na podlagi katere poteka obdelava v skladu s točko (a) člena 6(1) ali točko (a) člena 9(2) Splošne uredbe, in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik obdelavi osebnih podatkov ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravom.

4.c) Pravica do omejitve obdelave: Posameznik lahko zahteva, da se obdelava podatkov, ki se nanašajo nanj omeji, kadar:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita, pa potrošnik ne želi, da podatke izbrišemo,
 • Mako d.o.o. podatkov ne potrebuje več za namene obdelav, vendar jih potrebuje posameznik za uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo.

4.d) Pravica do prenosljivosti podatkov: Posameznik lahko zahteva izpis podatkov. Izpis podatkov bo pripravljen v strojno berljivem formatu in ga bo posameznih lahko prevzel na sedežu podjetja Mako d.o.o..

4.e) Pravica do ugovora: Posameznik lahko ugovarja obdelavi osebnih podatkov s strani upravljavca v okviru izvajanja videonadzora na podlagi zakonitega interesa, kot le-ta izhaja iz Splošne uredbe, ZVOP-2 ali katere druge zakonske podlage, ki ureja predmetno materijo.

5. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na elektronski naslov info@casino-fortuna.si ali po pošti na naslov: Mako d.o.o., Bevkov trg 6, 5000 Nova Gorica.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Kontakt: Republika Slovenija Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si